این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

آدرس : استان همدان ، شهر همدان ، وسط میدان بوعلی سینا ، آرامگاه شیخ الرئیس بوعلی سینا (حجت الحق ، پورسینا)

شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : 1869 تاریخ ثبت 1376/02/21 ه خورشیدی

مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه آرامگاه شیخ الرئیس بوعلی سینا (حجت الحق ، پورسینا) و … :

ارتفاع از سطح دریا :  متر

نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

دوران و بانی اثر :

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

خبرخوان :

آغاز آخرين فاز مرمت آرامگاه بوعلي (خبرگزاری میراث آریا – 90/08/10)