تورهای سفرنویس

tour-image

عضویت در سفرنویس

register-image
register-image

تخریب سر در قاجاری معاون السلطان

سردر قاجاری معاون السلطان تخریب شد! این سردر تاریخی از املاک احداث شده در باغ محمدحسین امین‌الضرب اصفهانی باقی مانده بود، ملک اصلی عمارت معاون السلطان در اوایل دهه 80 تخریب و متاسفانه اقدامی درخصوص برداشت و رلوه کردن آن توسط میراث انجام نشد و وزارت میراث هیچ‌گونه طرح حفاظتی نیز برای آن تهیه نکرده بود.

 

ادامه ...

طرح مرمتی سر در تاریخی معاون السلطان

اردیبهشت ماه سال گذشته، سفرنویس گزارشی تهیه کرد، درخصوص سردرهای عمارتهای تاریخیِ در حال تخریبِ شهر تهران. سردرهایی که در سالهای گذشته به خاطر بی لیاقتی متولیان امر، تخریب شده یا در حال احتضار بودند … حال پس از یک سال، خبرِ خوبِ، طرحِ مرمت یکی از آن سر درها به نام ؛ سردر معاون السلطان شنیده می شود …

 

ادامه ...

سردرهای تاریخی، سردرگم و در حال تخریب

سردرهای عمارتهای تاریخی، در سردرگمی متولی رسیدگی به آنها، در حال تخریب است. سردر عمارتهایی که در سالهای گذشته به خاطر بی لیاقتی متولیان امر، تخریب شده بود و در حال احتضار بود، این بار هم به علت عدم شناسایی و عدم مدیریت در حال تخریب است.

 

ادامه ...