تورهای سفرنویس

tour-image

عضویت در سفرنویس

register-image
register-image

تخریب سر در قاجاری معاون السلطان

سردر قاجاری معاون السلطان تخریب شد! این سردر تاریخی از املاک احداث شده در باغ محمدحسین امین‌الضرب اصفهانی باقی مانده بود، ملک اصلی عمارت معاون السلطان در اوایل دهه 80 تخریب و متاسفانه اقدامی درخصوص برداشت و رلوه کردن آن توسط میراث انجام نشد و وزارت میراث هیچ‌گونه طرح حفاظتی نیز برای آن تهیه نکرده بود.

 

ادامه ...