این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

آدرس آب انبار حاج محمدرضا : استان یزد ، شهر اردکان ، خیابان باهنر

شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : 25358 تاریخ ثبت ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ ه خورشیدی

مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه آب انبار حاج محمدرضا و … :

ارتفاع از سطح دریا :  متر

نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

دوران و بانی اثر : قاجار تا پهلوی

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

خبرخوان

تخریب آب انبار حاج محمد رضا (انجمن چهارسوق کویر اردکان – 90/10/30)