تورهای سفرنویس

tour-image

عضویت در سفرنویس

register-image
register-image

تپه شهریور

تپه شهریور در سال 1362 به ارتفاع 6 متر کشف شد. بیشتر سفالهای به دست آمده از تپه نادری بدون لعاب و نقش ، ساده و مربوط به ظروف آشپزی بوده و متعلق به هزاره اول ق م و دوران اسلامی می باشد. تپه شهریور اولین اثر ثبت شده در دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران بود که در سال ۱۳63 ثبت شده است.

ادامه ...

تپه نادری

می گویند نادر شاه افشار به سربازان دستور داد تا با مشتهای خود تپه ای بسازند تا نادر شاه بتواند برای آنها سخنرانی کند ، پس تپه نادری به ارتفاع 9 متر ایجاد شد. بیشتر سفالهای به دست آمده از تپه نادری بدون لعاب ، ساده و متعلق به دوران اسلامی می باشد. کنار تپه نادری بقایای یک کارگاه آهک پزی وجود دارد. تپه نادری آخرین اثر ثبت شده در دوران حکومت پهلوی بود که در سال 1357 ثبت شده است.

ادامه ...

تاریخچه ثبت آثار باستانی در فهرست آثار ملی ایران

تاریخچه ثبت آثار باستانی در فهرست آثار ملی ایران

ادامه ...