عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
413 سفر
19198 همسفر

با هم از سفر بنویسم (دارالفنون)

با هم از سفر بنویسیم، ایده ای بود که تلنگرش توسط آقای آرش نورآقایی و پیگیری ماجرا توسط بانو متولی دنبال و اجرایی شد، دوره همی هایی در این ارتباط تشکیل و خلاصه تصمیم بر آن شد، که دوستان اهل سفر و سفرنویسی، با هم، یا جدای از هم، به یک مکان یا یک موضوع سفری داشته باشند (واقعی یا مجازی) و تجربیات و نگاه خود را از آن سفر به اشتراک بگذارند …

ادامه ...