عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
2905 سفر
125400 همسفر

نشستهای چهارمین کنگره تهران از فردا

نشست های چهارمین کنگره‌ی تاریخ معماری و شهرسازی ایران از فردا با عناوین فوق العاده ای مثل؛ شناخت و ارزیابی پنج گورستان تاریخی شهر تهران (کاوه منصوری)، منظر فرهنگی شهر ری (سیاوش درودیان)، پژوهشی در میدان ارگ تهران بر اساس کاوشهای باستان شناسی و … برگزار می شود.

ادامه ...

نشست شناخت و حفاظت گورستان‌های تاریخی ایران

هاشمی رفسنجانی و میراث فرهنگی و شناخت و حفاظت گورستان های تاریخی ایران، برنامه هشتاد و یکمین نشست کمیته آموزش ایکوموس است.

ادامه ...

نشست گورستان های تاریخی؛ گورستان دارالسلام شیراز

نشست؛ گورستان های تاریخی؛مناظر فرهنگی شهری و درآمدی بر شناسایی ارزش های میراثی گورستان های تاریخی درون شهری با محوریت گورستان “دارالسلام” شیراز برگزار می شود…

ادامه ...

حفاظت از گورستان های تاریخی

جلسه دفاع از پروپوزال رساله دکتری مرمت “حفاظت از گورستان های تاریخی درون شهری به مثابه مناظر فرهنگی” توسط آقای کاوه منصوری انجام خواهد شد. در این نشست به یازخوانی و یازیابی ارزشهای میراثس مناظر تدفینی شهر و ارائه معیارهای حفاظت پرداخته می شود. دوستان علاقمند می توانند، روز سه شنبه، 8 مهرماه، ساعت 17 به ساختمان امور دکتری دانشگاه هنر اصفهان، کوی سرلت مراجعه کنند. اساتید راهنما؛ دکتر محمد مسعود و دکتر محمد سعید ایزدی اساتید مشاور؛ دکتر یزدان منصوریان، مهندس فرامرز پارسی

ادامه ...