عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

میرزا احمدخان نصیرالدوله بَدِر

میرزا احمدخان نصیرالدوله بَدِر از دولتمردان و رجال دوره قاجار بود. میرزا احمدخان نصیرالدوله بدر وزیر مختار ایران در بلژیک، وزیر معارف، اولین وزیر فرهنگ رضاشاه و … بود.

ادامه ...

میرزا عبدالوهاب خان شیرازی آصف الدوله (نصیرالدوله)

میرزا عبدالوهاب خان شیرازی آصف الدوله (نصیرالدوله) از دولتمردان و وزرای دوره قاجار ناصرالدین شاه بود. میرزا عبدالوهاب خان شیرازی آصف الدوله (نصیرالدوله) نائب الوزیر امور خارجه؛ والی ارومیه، گیلان، خراسان و … بود.

ادامه ...

سپهبد احمد امیراحمدی

سپهبد احمد امیراحمدی، نخستین سپهبد ایران، یکی از ارکان کوتادی سوم اسفند، ۸ بار وزیر جنگ، ۲ بار وزیرکشور، ۵ بار فرماندار نظامی تهران، ۲بار فرمانده کل ژاندارمری، سالها فرمانده لشگرهای لرستان، آذربایجان و ۱۶ سال عضو مجلس سنا و مالک باغ موزه هنر ایرانی و خانه ۷۰۰۰ متری در شمال میدان حسن آباد

ادامه ...

آقا محمدخان قاجار قوانلو کاشف السلطنه

آقا محمدخان قاجار قوانلو کاشف السلطنه (زادروز ۱/۱/۱۲۴۴ شهر تربت حیدریه، سالمرگ ۳۱/۱/۱۳۰۸ ) (پدر؛ اسدالله میرزا نایب الایاله، مادر؛ جهان آرا خانم ملقب به عزیزالسلطنه) دانش آموخته دارالفنون و فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه سوربن فرانسه ، در سال ۱۲۷۴ ه خورشیدی ۴۰۰۰ هزار نهال چای از هند خریداری و به ایران آورد، و به عنوان پدر چای ایران و حاجی چایکار شهره شد، وی مامور تاسیس شهرداری به سبک جدید بود و نامگذاری خیابانها پیشنهاد او بود…

ادامه ...

علی هانیبال

علی هانیبال با نام واقعی آرکادی نستوویچ هانیبال موسس بنگاه مردم شناسی و چاپ اولین نشره تخصصی مردم شناسی و پیگیر ساخت موره شهر آبادان و همچنین شهر قزوین و ….

ادامه ...
\