عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
413 سفر
19198 همسفر

نشست تاریخ تصوف و خانقاه های ایران

سمینار این هفته انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران با عنوان بررسی؛ تاریخ تصوف و خانقاه های ایران با تمرکز بر تهران در عصر جدید، از منظر گردشگری (با مقدمه ای بر تاریخ تطور تصوف اسلامی) با حضور متین کاخ ساز، کارشناس ارشد ادبیات عرفانی برگزار خواهد شد.

ادامه ...

بازنشر کتاب مفتوح القلوب

کتاب مفتوح القلوب حاوی ۸۱ تفأل به دیوان حافظ است که محمد بن محمد هروی در اوائل سدۀ دهم (حدود ۵۰۰ سال پیش) گرد آورده. حکایاتی شنیدنی از دلدادگی معنوی شهزادگان و صوفیان و شاعران تا انسانهای عادی به خواجه راز، حافظ شیراز که در قالب تفأل به دیوان او و برآمدن غزل شاهد متجلی شده است و البته اشارات تاریخی ارزنده ای از ایران سدۀ نهم دارد. …

ادامه ...