عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
413 سفر
19198 همسفر

قبرستان عاشقان کجاست؟

گزارش قبرستان عاشقان با کمی تغییر در روزنامه توریسم، بازنشر شد، این گزارش با عنوان قبرستان عاشقان کجاست؟ در صفحه ۱۲ (میراث) شماره ۱۲۵ مورخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۳ روزنامه توریسم بازنشر شده است. متن کامل گزارش را می توانید در اینجا مطالعه کنید.

قبرستان عاشقان کجاست؟ روزنامه توریسم
قبرستان عاشقان کجاست؟ روزنامه توریسم

همسفران