عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
413 سفر
19198 همسفر

اداره فلاحت سابق

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

آدرس اداره فلاحت سابق: استان مازندران ، شهر رامسر، انتهای غربی بلوار مطهری
شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : ۳۷۸۴ تاریخ ثبت ۱۳۸۰/۰۶/۱۲ ه خورشیدی
مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه اداره فلاحت سابق و … :

اداره فلاحت سابق شهر رامسر
اداره فلاحت سابق شهر رامسر

ارتفاع از سطح دریا :  متر

نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

دوران و بانی اثر :

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه : مهمان پذیر ایستگاه تحقیقات مرکبات شهر رامسر ، موسسه تحقیقات مرکبات وزارت کشاورزی

* تارنما ها :

همسفران