عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

ساختمان بانک شاهی

ساختمان بانک شاهی : آدرس؛ استان تهران ، شهر تهران ، ضلع شرقی میدان امام خمینی
شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : ۷۴۴۰ تاریخ ثبت ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ ه خورشیدی
مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه ساختمان بانک شاهی و … :
ارتفاع از سطح دریا : ۱۱۶۰ متر
نامهای دیگر : بانک بازرگانی ، بانک تجارت
پیرامون نام (وجه تسمیه) :

ساختمان بانک شاهی (بازرگانی و تجارت فعلی)
سر در آجری زیبای ساختمان بانک شاهی

دوران و بانی اثر : امین السلطان ، قاجار

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

کاربری

کاربری فعلی

مالک اثر

مالک فعلی اثر

گزارش ها و خبرهای سفرنویس در این خصوص:
چاپ کتاب «تاریخ اقتصادی ایران: تاریخچه بانک شاهی» فروردین ۱۳۹۳

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

همسفران

    \