عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

کشف سازه تاریخی قاجاری در عرصه کاخ گلستان

در حفارهای های شرکت فاضلاب، سازه تاریخی گنبدی شکلی در عرصه حریم کاخ گلستان کشف شده است، در کنار این سازه گنبدی مقداری کاشی قاجاری نیز یافت شده است.
پیگیری و اطلاع رسانی های اولیه انجام و مدیران شهری و میراث از این کشف تازه آگاه شده اند و بنا به اطلاعات مدیر بافت تاریخی شهر تهران، دستور توقف پروژه برای بررسی ها بیشتر، صادر شده است.
این سازه گنبدی آجری در عمق ۵ متری زمین و در تقاطع خیابان صوراسرافیل و خیابان داور قرار دارد.

کشف سازه تاریخی قاجاری در عرصه کاخ گلستان
کشف سازه تاریخی قاجاری در عرصه کاخ گلستان
کشف سازه تاریخی قاجاری در عرصه کاخ گلستان
کشف سازه تاریخی قاجاری در عرصه کاخ گلستان
کشف سازه تاریخی قاجاری در عرصه کاخ گلستان
کشف سازه تاریخی قاجاری در عرصه کاخ گلستان

ته نویس اول) دوستان لطفا اطلاع رسانی کنند، سپاس
ته نویس دوم) ساعت ۷ غروب روز چهارشنبه، اثار خارج شده از گودال که در بیرون بود را به اسم نخاله، بردند، نخاله هایی که پر از کاشی و … تاریخی بود، البته نه برای کاووش و تحقیق، برای تخلیه در گودهای نخاله در اطراف تهران!!!

کشف سازه تاریخی قاجاری در عرصه کاخ گلستان (کارگران کمکان مشغول کارند)
کشف سازه تاریخی قاجاری در عرصه کاخ گلستان (کارگران کمکان مشغول کارند)
نامه مدیر بافت تاریخی تهران به میراث و ...
نامه مدیر بافت تاریخی تهران به میراث و …

همسفران